Indsatsområder - Mål 8 & 12

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 8 fokuserer på at skabe vedvarende, inklusiv og bæredygtig vækst, samt fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle. For HS byg Viborg A/S giver dette mål mening, da det ligger i vores dna at sikre et sundt og godt fundament både for vores ansættelser og for vores forretning.

En mere bæredygtig organisation

At skabe en bæredygtig organisation handler om at bygge gode rammer for vores medarbejdere og samarbejdspartnere. I HS byg Viborg A/S har vi derfor en række initiativer, der bakker op om denne målsætning.

 • Medarbejdere: Vi tager ansvar for vores medarbejders trivsel og sikkerhed. Det gør vi ved at arbejde hårdt for at finde de rette personer til stillingen, sådan at der er fundament for en sund, langsigtet arbejdsrelation. Vi lægger vægt på ordentlighed og ordnede vilkår, og så dyrker vi ligeledes sociale arrangementer for at skabe sammenhold i en gruppe medarbejdere, der normalt arbejder decentralt.
  Medlemskab i Di Byggeri støtter bl.a. op om delmål 8.8 som beskytter arbejdstagerrettigheder, og skab sikre arbejdsmiljøer​.


 • Flexjob og praktikker: Vi tager gerne personer i flexjob, når det gode match opstår, og derudover har vi et godt samarbejde med de lokale jobcentre, igennem hvilke vi tilbyder praktikker til personer, der af mange årsager har brug for at prøve kræfter med den givende hverdag, der findes i byggebranchen. Ligeledes indgår vi i skole/virksomhedssamarbejder, hvor skoleelever kan få indsigt i håndværksfagene, inden de skal vælge uddannelse.


 • Herigennem støtter vi op om delmål 8.6 og hjælper til at reducere andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt.

 • Lærlinge: I forhold til lærlinge gør vi også en indsats for at sikre den kommende generation i byggeriet. Det bliver løbende sværere at tiltrække unge mennesker til håndværksfagene, og vi tager løbende godt imod lærlinge inden for vores faggrupper. Udover at bidrage til virksomhedens produktion, så er lærlingepladser en forudsætning for den nødvendige tilgang af unge mennesker til vores fag.

 • Samarbejdspartnere: På samme måde som med medarbejdere tilgår vi samarbejdet med underleverandører og samarbejdspartnere med øje for de sunde, langsigtede relationer, der skaber værdi for alle involverede. At vækste gennem solide, lokale relationer er sund forretning hele vejen igennem værdikæden.

En bæredygtig forretning

Fundamentet for vores evne til at skabe gode rammer for vores omverden er, at vi som virksomhed har en bæredygtig forretning. Det er derfor ligeledes vigtigt for HS byg Viborg A/S at drive virksomheden økonomisk ansvarligt.

Ansvarlighed i forhold til projektering, og hvilke opgaver vi involverer os i, er derfor en naturlighed i HS byg Viborg A/S.

Mål: 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 12 fokuserer på at skabe bæredygtigt forbrug og produktion. Hos HS byg Viborg A/S anerkender vi den rolle byggebranchen spiller i den grønne omstilling og arbejdet for mere bæredygtig produktion. Som branche er vi forpligtet til at arbejde for at sænke vores CO2 aftryk gennem f.eks. konvertering til mere bæredygtige materialer, bedre arbejdsprocesser og et endnu større fokus på genanvendelse.

En mere bæredygtig tilgang til byggeriets fire faser

Vi har sat en række små og store initiativer i verden, som alle har til formål rykke os videre mod målet om at bedrive mere bæredygtigt byggeri. Som virksomhed har vi et ansvar over for både vores lokalmiljø og det større fællesskab, når det kommer til at bidrage til en den grønne omstilling, der er afgørende for, at vi sammen kan nå en mere bæredygtig fremtid.

Bæredygtighed i byggeri handler om at forstå miljøpåvirkningen i dets fire stadier:

 • Frembringelse af råvarer: I denne fase arbejder vi med at dokumentere og reducere CO2-aftrykket af de materialer og råvarer, som naturligt indgår i byggeriet. Det sker gennem en løbende dialog med vores leverandører for, at vi sammen kan udnytte nye innovative løsninger til gavn for miljøet.

 • Etableringsfasen: I selve byggefasen arbejder vi med at optimere CO2-belastningen af byggeprocesserne. Det sker gennem fokus på effektiv udnyttelse af vores ressourcer, samt et skarpt fokus på korrekt håndtering af byggeaffald på byggepladsen og ved egen lokalitet.

  Opbygning af eget affaldssystem med hertil indrettet containerplads til sortering vil reducere affaldsmængden gennem forebyggelse, reduktion, genindvinding og genbrug som udgør delmål 12.5.


 • Brugsfasen: Når byggeriet er overleveret til kunden – privat, erhverv eller offentlig – så er det ligeledes vigtigt, at der er tænkt på den belastning, der ligger i dets levetid. Her har vi, i samarbejde med vores partnere og underleverandører, en særlig opgave om at rådgive om og levere løsninger, der minimerer byggeriets belastning af miljøet. Det handler desuden om at prioritere løsninger, der har en lang levetid, hvilket er en nøglesten i miljøregnskabet.

 • Nedrivning: Selv det bedste byggeri har en udløbsdato. Det er derfor en del af byggeriets virkelighed, at vi skal have tanke for, hvordan vores arbejde påvirker miljøet, når det en dag skal afvikles. Som byggevirksomhed er det vigtigt for HS byg Viborg A/S, at vi ikke sender ’miljø-regningen’ videre, men at vi fra starten overvejer, i hvor høj grad det vi efterlader kan genbruges og genanvendes, når den tid kommer.
  Herved arbejder vi for at opnå bæredygtig forvaltning og​ effektiv udnyttelse af naturressourcer i delmål 12.2.​


Selvom vi som virksomhed har mest indflydelse på etableringsfasen af et byggeri, har vi alligevel mulighed for at påvirke de øvrige faser. Derfor tager vi udgangspunkt i en ’cradle-to-cradle’ tilgang, hvor vi forholder os til byggeriets påvirkning hele vejen fra produktionen af materialer til den dag et byggeri eventuelt skal nedrives.

Bæredygtighedscertificering – DGNB

Hos HS byg Viborg A/S arbejder vi aktivt med at kunne levere på bæredygtighedsstandarden DGNB.

DGNB er en certificering, som tildeles af uafhængige myndigheder til byggerier ud fra et helhedssyn til bæredygtighed. Kravene er strenge, og der evalueres ud fra kriterier, som vurderer både byggeriets kvalitet ud fra en miljømæssig, økonomisk og social vinkel. Dertil lægges en vurdering af byggeriets tekniske kvalitet, proceskvaliteten og områdets kvalitet.

For vores kunder og samarbejdspartnere betyder dette, at vi, som leverandør, kan bidrage med den nødvendige dokumentation, der sikrer, at byggeriet kan blive certificeret.

Hos HS byg Viborg A/S matcher vi dermed bygherres ambition om en certificering, der sikrer en af de højeste standarder inden for moderne byggeri.

Her kan du læse mere om DGNB og certificering.